Cjenik grobljanskih usluga i naknada

R. BR. VRSTA USLUGE   CIJENA PDV UKUPNO
1. UKOP
(usluga jednog djelatnika – grobara, korištenje mrtvačnice i upis u grobljanske knjige. U cijenu nisu uračunati ostali pomoćni poslovi)
1 680,00 Kn 170,00 Kn 850,00 Kn
2. UKOP
pod 1.  sa uslugom 4 djelatnika
1 1.000,00 Kn 250,00 Kn 1.250,00 Kn
3. Troškovi prijevoza djelatnika pod 2. od Jelse do mjesnog groblja na kojemu se vrši ukop. km 2,00 Kn 0,50 Kn 2,50 Kn
4. Upis u grobljanske knjige 1 40,00 Kn 10,00 Kn 50,00 Kn
5. Upotreba rashladnog uređaja po svakom nedjeljivom kalendarskom danu dan 100,00 Kn 25,00 Kn 125,00 Kn
6. Korištenje mrtvačnice za ispraćaj pokojnika na druga groblja (bez ukopa) dan 240,00 Kn 60,00 Kn 300,00 Kn
7. Ekshumacija kom 680,00 Kn 170,00 Kn 850,00 Kn
8. Naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme u grobnici u vlasništvu Općine Jelsa (jednokratno) 1 1.000,00 Kn 250,00 Kn 1.250,00 Kn
9. Godišnja grobna naknada
(plaća se jednom godišnje u svrhu održavanja groblja)
1 160,00 Kn 40,00 Kn 200,00 Kn