Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

»Biološki razgradivi otpad« je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;
 
»Biootpad« je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstva, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;
 
»Biorazgradivi komunalni otpad« je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprovrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrže biološki razgradiv otpad;
 
U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati: tekuće i polutekuće tvari, žar, lešine životinja, električne baterije, akumulatore, auto-gume, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, zeleni otpad, građevinski otpad, opasni otpad, ambalažni otpad.
 
Zabranjeno je krupni (glomazni) otpad odbacivati i sakupljati na javnoj površini, osim putem spremnika.
 
Gospodarenje otpadom:
 
Dobro gospodarenje otpadom započinje mjerama sprječavanja i smanjivanja nastajanja otpada. Kod već nastalog otpada treba odabrati najbolju metodu postupanja s otpadom koja će prozvesti najmanji rizik za ljudsko zdravlje i okoliš (ponovna upotreba, iskorištavanje materijalnih ili energetskih svojstava otpada).