Važeći zakonski propisi i pravilnici

> Zakon o komunalnom gospodarstvu - (NN 68/18, 110/18, 32/20);

> Zakon o gospodarenju otpadom – (NN 84/21, 142/23);

> Zakon o Javnoj nabavi – (NN 120/16, 114/22);

> Zakon o grobljima – (NN 19/98, NN 50/12, 89/17);

> Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest – (NN 69/16, 84/21);

> Pravilnik o gospodarenju otpadom – (NN 106/22);

>  Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa (Službeni glasnik Općine Jelsa 5/22);

> Odluka o komunalnom redu Općine Jelsa – Službeni glasnik Općine Jelsa – (4/19);

> Odluka o grobljima Općine Jelsa – (4/22)

Dokumentacija i propisi

> Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (10 MB)

> Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka (468 KB)