Tko je sve obveznik korištenja usluge odvoza komunalnog otpada?

Temeljem odredbi članka 45. Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa (Sl. gl. 11/10), obveznici usluge odvoza komunalnog otpada su “Svi vlasnici obiteljskih građevina, stanova, poslovnih prostora, najmoprimci, zakupci i drugi korisnici stambenih i poslovnih prostora na području Općine obvezni su koristiti uslugu odvoza komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom i drugim propisima koji određuje ove odnose”.

 

U kojem roku je potrebno predati zahtjev za promjenom obveznika korisnika usluge odvoza komunalnog otpada?

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, i 90/12) – članak 22. stavak 6. – dužni ste prijaviti nadležnom tijelu promjenu korisnika navedene usluge u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika. Za Općinu Jelsa nadležno tijelo je tvrtka Jelkom d.o.o. sa sjedištem u Vrboskoj. Drugim riječima, dok ne predate citirani zahtjev unutar navedenog roka, unatoč tome što ste možda otuđili nekretninu ili se iselili iz nje i dalje ste obveznik plaćanja komunlnih naknada – sve dok ste upisani kao korisnik u evidenciji isporučitelja usluge.

 

Zašto moram plaćati vaše usluge cijelu godinu kada boravim na Hvaru samo par mjeseci?

Temeljem navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu i odredbi članka 22. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu obveznik plaćanja usluge odvoza komunalnog otpada su svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih, poslovnih i garažnih prostora, te građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevnog zemljišta.

Dakle, temelj naplate je vlasništvo nad nekretninom, a ne činjenica koliko vremena provodite u predmetnoj nekretnini. Naši djelatnici ionako su dužni redovito obilaziti naselja i odvoziti smeće - neovisno o tome koliko ljudi živi u tom naselju.

 

Zašto račun za vaše usluge glasi samo na moje ime, a ja nisam jedini vlasnik nekretnine?

Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) propisano je da komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici, između ostalog, i stambenog prostora. Ukoliko niste jedini vlasnik ili korisnik prostora napominjemo vas nas odredbe članka 22. točke 6. spomenutog Zakona i obvezu prijave promjene osobe obveznika u roku od 15 dana od nastanka promjene. Uz zahtjev, priložite nam i podatke o osobi na koju prelazi dio vaše obveze plaćanja naknade za uslugu odvoza smeća, kao i pravni dokaz iz kojeg je jasno vidljivo da je vaš zahtjev osnovan (primjerice: vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji).

 

Kontejner za smeće je udaljen više od 300 metara od moje kuće. Zašto moram plaćati punu cijenu za vaše usluge i zašto ne postavite kontejner bliže?

Zakonom o otpadu (“Narodne novine” broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se po načelu “onečišćivač plaća”. Drugim riječima – vezano za konkretno pitanje – neovisno o tome da li je kontejner udaljen 10 ili 300 metara od vaše kuće, računa se da i dalje stvarate otpad te ste dužni platiti punu cijenu za usluge odvoza smeća. Citirani Zakon ne propisuje iznimke od navedenog. Spomenuta Odluka o komunalnom redu također navodi u članku 51. da se posude za otpad moraju smjestiti tako da je do njih moguć pristup vozilom za odvoz otpada, da ne smetaju upotrebi zajedničkih prolaza i prostorija, ted a njihovim smještajem komunalni otpad ne prouzrokuje neugodan miris u stanovima.

 

Zašto moram plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada kada većinu svojeg otpada nastalog u kućanstvu sam(a) recikliram (spaljujem)?

Kako je prethodno navedeno u odgovoru na 1. pitanje obveze plaćanja usluge odvoza komunalnog otpada proizlazi iz odredbe članka 45. Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa. 

Nadalje, nizom odredbi Zakona o otpadu propisani su postupci i načini zbrinjavanja i reciklaže komunalnog otpada i niti jedan ne uključuje mogućnost ovlaštenog spaljivanja komunalnog otpada u vlastitom aranžmanu.

 

Da li je moguće postići dogovor oko naplate dosadašnjih dugovanja za pružene usluge?

Cijeneći trenutnu gospodarsku situaciju u društvu, JELKOM d.o.o. nudi svim pravnim i fizičkim osobama koje imaju nepodmirena dugovanja prema društvu mogućnost reprograma dosadašnjeg iznosa dugovanja sklapanjem Ugovora o obročnoj otplati dugovanja kojega je moguće sklopiti do 10 rata. Na iznose reprogramirane na ovaj način, a u slučaju pridržavanja odredbi iz sklopljenih ugovora, JELKOM d.o.o. neće zaračunavati zateznu kamatu.

 

Kada se odvozi krupni otpad?

Odlukom Uprave društva JELKOM d.o.o., a u skladu sa odredbama članka 57. Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa (Službeni glasnik 11/10), krupni otpad sa područja središnjeg dijela Općine Jelsa (Jelsa, Vrboska, Svirče, Vrisnik i Pitve) odvozi se svakog 1. i 3. ponedjeljka u mjesecu, sa područja južnog dijela Općine Jelsa (Zavala i Ivan Dolac) svakog 3. utorka u mjesecu, a sa područja istočnog dijela Općine Jelsa (Poljica, Zastražišće i Gdinj) svake 3. srijede u mjesecu. (ukoliko neki od navedenih dana pada u neradne dane raspored odvoza pomiče se za prvi slijedeći radni dan). 

Napominjemo da građevinski otpad nije krupni otpad i da se za njegovo zbrinjavanje dužan pobrinuti korisnik usluge prema posebnim propisima. Ljubazno molimo da se tzv. „zeleni otpad“ ostavi pored kontejnera (da nebi zauzimao prostor u kontejnerima) samo u navedene dane, na način da je isti uredno svezan u svežnjeve.

Svi prekršaji bit će prijavljeni Komunalnom redarstvu Općine Jelsa prema odredbama članka 48. i 56. i sankcionirani prema odredbama članka 75. Odluke o komunalnom redu Općine jelsa (Službeni glasnik 11/10).