Tko je sve korisnik javne usluge odvoza komunalnog otpada?

Temeljem odredbi članka 70. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23), korisnik javne usluge odvoza komunalnog otpada je “Vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika ili stvarni vlasnik nekretnine. 

 

U kojem roku je potrebno predati zahtjev za promjenom obveznika korisnika usluge odvoza komunalnog otpada?

Temeljem Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) članak 74. stavak 8. –  o svakoj promjeni podataka dužni ste obavijestiti davatelja usluge u roku od 15 dana od dana kada je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena. Drugim riječima, dok ne predate  zahtjev unutar navedenog roka, unatoč tome što ste možda otuđili nekretninu ili se iselili iz nje i dalje ste obveznik plaćanja naknade – sve dok ste upisani kao korisnik u evidenciji isporučitelja usluge.

 

Zašto moram plaćati vaše usluge cijelu godinu kada boravim na Hvaru samo par mjeseci?

Temeljem odredbi čl. 6. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa (sl. glasnik Općine Jelsa 5/22) i odredbi članka 70 Zakona o gospodarenju otpadom obveznici plaćanja usluge odvoza komunalnog otpada su svi vlasnici, odnosno korisnici nekretnine.

Dakle, temelj naplate je vlasništvo odnosno korištenje nad nekretninom, a ne činjenica koliko vremena provodite u predmetnoj nekretnini. Naši djelatnici ionako su dužni redovito obilaziti naselja i odvoziti smeće - neovisno o tome koliko ljudi živi u tom naselju.

 

Zašto račun za vaše usluge glasi samo na moje ime, a ja nisam jedini vlasnik nekretnine?

Ukoliko niste jedini vlasnik ili korisnik prostora napominjemo vas nas odredbe članka 74. točke 8.  Zakona o gospodarenju otpadom i obvezu prijave promjene osobe obveznika u roku od 15 dana od nastanka promjene. Uz zahtjev, priložite nam i podatke o osobi na koju prelazi dio vaše obveze plaćanja, kao i dokaz iz kojeg je jasno vidljivo da je vaš zahtjev osnovan (primjerice: vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji).

 

Zašto moram plaćati uslugu odvoza komunalnog otpada kada većinu svojeg otpada nastalog u kućanstvu sam(a) recikliram (spaljujem)?

Kako je prethodno navedeno obveza plaćanja minimalne javne usluge vezana je za vlasništvo nekretnine te su ju dužni plaćati svi vlasnici nekretnina na području na kojem se usluga pruža bez obzira na ostvareni broj odvoza otpada.

 

Da li je moguće postići dogovor oko naplate dosadašnjih dugovanja za pružene usluge?

Cijeneći trenutnu gospodarsku situaciju u društvu, JELKOM d.o.o. nudi svim pravnim i fizičkim osobama koje imaju nepodmirena dugovanja prema društvu mogućnost reprograma dosadašnjeg iznosa dugovanja sklapanjem Ugovora o obročnoj otplati dugovanja kojega je moguće sklopiti do 10 rata. Na iznose reprogramirane na ovaj način, a u slučaju pridržavanja odredbi iz sklopljenih ugovora, JELKOM d.o.o. neće zaračunavati zateznu kamatu.

 

Kada se odvozi krupni otpad?

U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom te Odlukom o načinu  pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jelsa svaki korisnik koji je kućanstvo ima pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada volumena od 2m3. Obrazac zahtjeva za odvoz glomaznog otpada možete pronaći na našim internetskim stranicama te popunjen obrazac dostaviti mailom na info@jelkom.org nakon čega će vas kontaktirati naš djelatnik radi dogovora oko primopredaje glomaznog otpada.

Napominjemo da građevinski otpad nije krupni otpad i da se za njegovo zbrinjavanje dužan pobrinuti korisnik usluge prema posebnim propisima.

Svi prekršaji bit će prijavljeni Komunalnom redarstvu Općine Jelsa prema odredbama članka 48. i 56. i sankcionirani prema odredbama članka 75. Odluke o komunalnom redu Općine Jelsa (Službeni glasnik 11/10).